Η Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΕΚΕΤΑ

Η Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΣΠΕΙΡΑ» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για την αξιοποίηση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της ευρύτερης κοινωνίας.

Μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «ΣΠΕΙΡΑ» υποστηρίζει σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ), το ∆ιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ), δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Το ΕΚΕΤΑ αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από τις σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ανθεκτικότερων οργανισμών, και εκμεταλλευόμενο την μεγάλη του ανάπτυξη (απασχολούμενοι, πλήθος υλοποιούμενων έργων Ε&ΤΑ) και τη συνεχή διεύρυνση της θεματικής εξειδίκευσης, υλοποιεί νέο σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων, την μεταφορά τεχνολογίας και την καινοτομική επιχειρηματικότητα με ορίζοντα επταετίας.

Μέσω του νέου σχεδίου δράσης που έχει την επωνυμία «ΣΠΕΙΡΑ», το ΕΚΕΤΑ επεκτείνει και αναβαθμίζει ποιοτικά την υφιστάμενη δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας και στρέφεται σε δράσεις μεγάλης κλίμακας και συνεργατικού τύπου.

Ενδεικτικές Δράσεις

Μια πρωτοβουλία του ΕΚΕΤΑ για την:

 • Προστασία και εμπορική αξιοποίηση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Προώθηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών
 • Υποστήριξη και δικτύωση του ερευνητικού προσωπικού με κατάλληλα βιομηχανικά οικοσυστήματα και επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη καινοτομίας επιχειρηματικότητας

Υπηρεσίες κατοχύρωσης και αξιοποίησης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας :

 • Διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων για την προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων χορήγησης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου ΔΔΙ

Υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης :

 • Αξιολόγηση της βιωσιμότητας επιχειρηματικών ιδεών
 • Ανάπτυξη πλάνου οικονομικής αξιοποίησης
 • Διαπραγματεύσεις για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Υποστήριξη στην ίδρυση εταιριών τεχνοβλαστών
 • Σύνδεση με εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης

Ομάδα

Υπεύθυνη Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας
Χημικός Μηχανικός/ Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/ Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας


Mail


LinkedIn

Οικονομολόγος/ Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας


Mail


LinkedIn

Οικονομολόγος/ Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 


Mail


LinkedIn

Νομική Σύμβουλος


Mail


LinkedIn

Δίκτυο Συνεργατών

Η Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας ΣΠΕΙΡΑ του ΕΚΕΤΑ δημιουργεί μητρώο (εθελοντών) μεντόρων διάφορων ειδικοτήτων οι οποίοι θα δύναται να υποστηρίξουν την αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΤΑ. Οι μέντορες είναι είτε μέλη του Ερευνητικού Κέντρου είτε στελέχη του ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Location
ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα